drukuj

Koszalin: ZBM przekazuje mieszkania do modernizacji

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Fot. ZBM

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie poszukuje chętnych, którzy nie mając dotychczas własnego mieszkania, zdecydują się wyremontować lokal komunalny na własny koszt. ZBM ogłosił wykaz 6 lokali, które oddane zostaną najemcom w zamian za wykonanie modernizacji lub remontu.

O lokal mogą starać  się wszystkie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

- nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - należy przez to rozumieć osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nie będące współlokatorami, które zamieszkują w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi z zastrzeżeniem, że jeżeli osoby te są osobami niepełnosprawnymi lub zamieszkują w lokalu razem z osobami niepełnosprawnymi w normatywnej powierzchni pokoi nie uwzględnia się 10m2 na jedną osobę niepełnosprawną, 

- osiągają dochód nie wyższy niż:

·         w gospodarstwie jednoosobowym – 500% najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, tj.: 4.155,75 zł

·         w gospodarstwie wieloosobowym - 250% najniższej emerytury tj.: 2.077,87 zł

- są członkami wspólnoty samorządowej – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Koszalin z zamiarem stałego pobytu,

Pamiętać należy, że pierwszeństwo przyznania prawa do dokonania nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, przysługuje osobom znajdującym się na listach przydziału mieszkań. (Jednak osoby z list bardzo rzadko korzystają z tej możliwości z powodów finansowych)

Przyznanie prawa do nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, podlega weryfikacji przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w zakresie spełnienia kryteriów określonych w uchwale.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony druk wniosku o przydział lokalu komunalnego,  obowiązujące druki można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dziale Spraw Lokalowych, sekretariacie, kancelarii, ZGM - 1,2 oraz ze strony internetowej www.zbm.koszalin.pl.

Potrzebne jest zzaświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, (dochód brutto winien być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe).

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość innych dochodów (np. renty, emerytury, alimentów, zasiłków, ...). Inne dokumenty to:

  1. Zaświadczenie o ilości osób zamieszkujących w miejscu stałego zameldowania.
  2. Ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności.
  3. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na wykonanie remontu lokalu.

KIEDY OGLĄDAĆ?

 Lokale przeznaczone do nadbudowy, przebudowy lub remontu udostępnione będą od obejrzenia w dniach:

9 i 11 października 2013 roku, według następującego harmonogramu:

1.       ul. Bartosza Głowackiego 11a/12                    w godzinach:        13.00 – 13.30

2.       ul. Spółdzielcza 17/7                                          w godzinach:        13.00 – 13.30

3.        ul. Jana Matejki 14/7                                        w godzinach:        13.00 – 13.30

4.       ul. Jana Matejki 9/5a                                         w godzinach:        14.00 – 14.30

5.       ul. Krakusa i Wandy 14/5, 14/5a                    w godzinach:        14.00 – 14.30

6.       ul. Kaszubska 6/6                                               w godzinach:        14.00 – 14.30

                                                                             

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych niż wyznaczone terminy, po uprzednim kontakcie telefonicznym:      

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nr 1, ul. Odrodzenia 34                tel:  94 34 09 101

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nr 4, ul Łużycka 30                        tel:  94 34 09 104

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty na wykonanie nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, wraz z podaniem adresu lokalu, którego wniosek dotyczy, należy składać w Dziale Spraw Lokalowych  Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie
ul. Połczyńska 24 pokój nr 4 i  5. Termin składania wniosków do dnia 16 października 2013 roku, do godziny 15.15. 

Za termin złożenia wniosku uważa się termin wpływu do ZBM.

 DODATKOWE PYTANIA I WYJAŚNIENIA:

Na wszelkie pytania dotyczące wymaganych dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku o dokonanie nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali odpowiedzi udziela: Dział Spraw Lokalowych Zarządu Budynków  Mieszkalnych, pokój nr 4 i 5.

 INFORMACJA O WYBORZE:

Wykaz osób zakwalifikowanych do dokonania nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, zostanie podany do publicznej wiadomości, po zaopiniowaniu wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w terminie
do dnia 30 października 2013 roku.

 WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO NADBUDOWY, PRZEBUDOWY LUB REMONTU

 Niniejszy wykaz przygotowano na podstawie § 6a pkt 1 uchwały Nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej: 1.10.2013 r.

Lp.

adres lokalu/ ulica

powierzchnia lokalu

Opis lokalu

zakres wymaganych robót

ZGM

1.

 

Bartosza Głowackiego 11a/12

 

21,50 m2

1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój

 

roboty ogólnobudowlane,

roboty elektryczne,

roboty hydrauliczne

       ZGM 1

2.

Spółdzielcza 17/7

56,76 m2

2 pokoje, kuchnia, wc, pomieszczenie strychowe

 

roboty ogólnobudowlane,

roboty elektryczne,

roboty hydrauliczne

               ZGM 1

3.

Jana Matejki 14/7

79,42 m2

3 pokoje, kuchnia, przedpokój

 

roboty ogólnobudowlane,

roboty elektryczne,

roboty hydrauliczne

ZGM 1

4.

Jana Matejki 9/5a

59,21 m2

2 pokoje, kuchnia, łazienka

 

roboty ogólnobudowlane,

roboty elektryczne,

roboty hydrauliczne

      ZGM 1

5.

Krakusa i Wandy 14/5, 14/5a

93,22 m2

3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój

roboty ogólnobudowlane,

roboty elektryczne,

roboty hydrauliczne

     ZGM 4

6.

Kaszubska 6/6

37,60 m2

2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój

roboty ogólnobudowlane,

roboty elektryczne,

roboty hydrauliczne

     ZGM 4

Współpraca: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Zdjęcia

  • Zarząd Budynków Mieszkalnych
redakcja
Autor:redakcja

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać